Laboratory Equipment Service Manager

İşin təsviri

Salary (net): 1500-2000 Azn 

Job Description: Calibration and Service of various Laboratory Equipment 

Qualifications: Experience to operate and service the following equipment: 

Gas Chromatographs, Gas Analyzers, Melt Flowrate Equipment, Spectrophotometer, PH-Meter, Laboratory Oven, Analytical Balance, Turbidimeter etc. 

Language: English knowledge is must

 

Əmək haqqı (net): 1500-2000 Azn

İşin təsviri: Müxtəlif laboratoriya avadanlıqlarının kalibrlənməsi və servisi

İxtisaslar: Aşağıdakı avadanlığın istismarı və servisi üzrə təcrübə:

Qaz xromatoqrafları, qaz analizatorları, ərimə sərfiyyatınının ölçülməsi üçün avadanlıq, spektrofotometr, PH-metr, laboratoriya sobası, analitik balans, turbidimetr və s.

Dil: İngilis dilində mükəmməl bilik.

 

Заработная плата (net): 1500-2000 Azn

Должностные обязанности: Калибровка и обслуживание различного лабораторного оборудования.

Квалификация: Опыт эксплуатации и обслуживания следующего оборудования:

Газовые хроматографы, газоанализаторы, оборудование для измерения расхода расплава, спектрофотометр, pH-метр, лабораторная печь, аналитические весы, турбидиметр и т. д.

Язык: знание английского языка обязательно.

Email: [email protected]