Alternative group LLC


Alternative Group MMC istehsal avadanlıqlarının tәmir, sazlanma vә baxımı, hәmçinin, fövqәladә müdafiә sistemlәri, yanğından mühafizә, әtraf mühitin qorunması, yanğın xәbәrdarlıq sistemlәri, sәnayә sahәlәri üçün telekontrol vә giriş kontrol sistemlәrinin dizayn, quraşdırma, tәmir vә baxımı üzrә göstәrişlәri inkişaf etdirib istifadәçilәrә tәqdim etmişdir.

Rəy yoxdur. Bəlkə bu şirkət haqda elə birinci rəyi sən yazasan?